Rosemullion Red Lieutenant

Champion British Bull Bonnah Show 2016